شورم. و مندنیف. (1) “اثرات افزایش غلظت دی اکسید کربن در شرایط کودی مختلف بر شاخص های فیزیولوژیکی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) در گلخانه”, پژوهشهای زراعی ایران, 10(1), صص 133-142. doi: 10.22067/gsc.v10i1.14484.