احمدی آغ تپها., قنبریا., سیروس مهرع., سیاه سرب. و اصغری پورم. (2013) “اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica”, پژوهشهای زراعی ایران, 11(1), صص 200-207. doi: 10.22067/gsc.v11i1.24130.