کمندیک., نظامین., کوچکیک. و نصیری محلاتین. م. (2010) “بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مشهد”, پژوهشهای زراعی ایران, 6(2), صص 371-382. doi: 10.22067/gsc.v6i2.2444.