مختاریو., کوچکیع., نصیری محلاتیم. و جهانم. (2013) “مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی”, پژوهشهای زراعی ایران, 11(3), ص 401_407. doi: 10.22067/gsc.v11i3.29695.