زارع ابیانهح. و بیات ورکشیم. (2014) “بررسی آماری روند بلند مدت سه متغیر عملکرد، تولید و سطح زیرکشت سالانه هفده محصول زراعی خراسان رضوی”, پژوهشهای زراعی ایران, 12(3), صص 403-416. doi: 10.22067/gsc.v12i3.42216.