احمدی داناف., غیبیم., اردکانیم. و پاکنژادف. (2016) “ارزیابی کارایی فعالیت Sinorhizobium meliloti و خصوصیات کیفی یونجه تحت تأثیر کاربرد مولیبدن”, پژوهشهای زراعی ایران, 15(3), صص 536-545. doi: 10.22067/gsc.v15i3.45990.