رضوانی مقدمپ., امیریم. و احیاییح. (2015) “اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.)”, پژوهشهای زراعی ایران, 13(1), صص 34-42. doi: 10.22067/gsc.v13i1.48314.