ابهریع. و قلی نژادا. (2019) “تاثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر کارآیی مصرف آب در جو در شرایط قطع آبیاری”, پژوهشهای زراعی ایران, 17(1), صص 157-167. doi: 10.22067/gsc.v17i1.73912.