توکلی کاخکیت. ک., بهشتیب. و کاظمیک. (2011) “اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم”, پژوهشهای زراعی ایران, 8(2), صص 194-202. doi: 10.22067/gsc.v8i2.7517.