مومنی م. و مساواتی م. (2011) “شبیه‌سازی تغییرات کوتاه دامنه خاک و قابلیت اعمال آن درتیمارکرت‌های آزمایشی با نرخ متغیر”, پژوهشهای زراعی ایران, 8(4), صص 698-707. doi: 10.22067/gsc.v8i4.7962.