[1]
پیرسته انوشهه., امامی., و سحرخیزم. ج., “ارزیابی ویژگیهای آللوپاتیک چند گیاه دارویی بر برخی صفات جوانه زنی و رشد اولیه گیاه زراعی گندم و علفهرز یولاف وحشی”, GSC, ج 9, ش 1, صص 95-102, فوریه 2012.