[1]
شورم. و مندنیف., “اثرات افزایش غلظت دی اکسید کربن در شرایط کودی مختلف بر شاخص های فیزیولوژیکی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) در گلخانه”, GSC, ج 10, ش 1, صص 133-142, 1.