[1]
ایزدی دربندی ا., محمدیان م., یانق ع., و زرقانی ه., “اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد(Sesamum indicum)”, GSC, ج 10, ش 2, صص 335-345, اکتبر 2012.