[1]
احمدی آغ تپها., قنبریا., سیروس مهرع., سیاه سرب., و اصغری پورم., “اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica”, GSC, ج 11, ش 1, صص 200-207, جولای 2013.