[1]
کمندیک., نظامین., کوچکیک., و نصیری محلاتین. م., “بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مشهد”, GSC, ج 6, ش 2, صص 371-382, فوریه 2010.