[1]
مختاریو., کوچکیع., نصیری محلاتیم., و جهانم., “مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی”, GSC, ج 11, ش 3, ص 401_407, دسامبر 2013.