[1]
مختاری و., کوچکی ع., نصیری محلاتی م., و جهان م., “مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی”, GSC, ج 11, ش 3, ص 401_407, دسامبر 2013.