[1]
زارع ابیانهح. و بیات ورکشیم., “بررسی آماری روند بلند مدت سه متغیر عملکرد، تولید و سطح زیرکشت سالانه هفده محصول زراعی خراسان رضوی”, GSC, ج 12, ش 3, صص 403-416, دسامبر 2014.