[1]
احمدی داناف., غیبیم., اردکانیم., و پاکنژادف., “ارزیابی کارایی فعالیت Sinorhizobium meliloti و خصوصیات کیفی یونجه تحت تأثیر کاربرد مولیبدن”, GSC, ج 15, ش 3, صص 536-545, اکتبر 2016.