[1]
رضوانی مقدمپ., امیریم., و احیاییح., “اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.)”, GSC, ج 13, ش 1, صص 34-42, جولای 2015.