[1]
ابهریع. و قلی نژادا., “تاثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر کارآیی مصرف آب در جو در شرایط قطع آبیاری”, GSC, ج 17, ش 1, صص 157-167, فوریه 2019.