[1]
توکلی کاخکی ت. ک., بهشتی ب., و کاظمی ک., “اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم”, GSC, ج 8, ش 2, صص 194-202, ژانویه 2011.