[1]
توکلی کاخکیت. ک., بهشتیب., و کاظمیک., “اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم”, GSC, ج 8, ش 2, صص 194-202, ژانویه 2011.