[1]
مومنیم. و مساواتیم., “شبیه‌سازی تغییرات کوتاه دامنه خاک و قابلیت اعمال آن درتیمارکرت‌های آزمایشی با نرخ متغیر”, GSC, ج 8, ش 4, صص 698-707, مارس 2011.