پیرسته انوشهه., امامی., و سحرخیزم. ج. “ارزیابی ویژگیهای آللوپاتیک چند گیاه دارویی بر برخی صفات جوانه زنی و رشد اولیه گیاه زراعی گندم و علفهرز یولاف وحشی”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 9, ش 1, فوریه 2012, صص 95-102, doi:10.22067/gsc.v9i1.10501.