شورم., و مندنیف. “اثرات افزایش غلظت دی اکسید کربن در شرایط کودی مختلف بر شاخص های فیزیولوژیکی گیاه بادرنجبویه (Melissa Officinalis) در گلخانه”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 10, ش 1, 1, صص 133-42, doi:10.22067/gsc.v10i1.14484.