ایزدی دربندی ا., محمدیان م., یانق ع., و زرقانی ه. “اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد(Sesamum Indicum)”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 10, ش 2, Oct. 2012, صص 335-4, doi:10.22067/gsc.v10i2.16217.