احمدی آغ تپها., قنبریا., سیروس مهرع., سیاه سرب., و اصغری پورم. “اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria Italica”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 11, ش 1, جولای 2013, صص 200-7, doi:10.22067/gsc.v11i1.24130.