کمندیک., نظامین., کوچکیک., و نصیری محلاتین. م. “بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مشهد”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 6, ش 2, فوریه 2010, صص 371-82, doi:10.22067/gsc.v6i2.2444.