مختاری و., کوچکی ع., نصیری محلاتی م., و جهان م. “مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 11, ش 3, Dec. 2013, ص 401_407, doi:10.22067/gsc.v11i3.29695.