مختاریو., کوچکیع., نصیری محلاتیم., و جهانم. “مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 11, ش 3, دسامبر 2013, ص 401_407, doi:10.22067/gsc.v11i3.29695.