زارع ابیانهح., و بیات ورکشیم. “بررسی آماری روند بلند مدت سه متغیر عملکرد، تولید و سطح زیرکشت سالانه هفده محصول زراعی خراسان رضوی”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 12, ش 3, دسامبر 2014, صص 403-16, doi:10.22067/gsc.v12i3.42216.