احمدی داناف., غیبیم., اردکانیم., و پاکنژادف. “ارزیابی کارایی فعالیت Sinorhizobium Meliloti و خصوصیات کیفی یونجه تحت تأثیر کاربرد مولیبدن”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 15, ش 3, اکتبر 2016, صص 536-45, doi:10.22067/gsc.v15i3.45990.