رضوانی مقدمپ., امیریم., و احیاییح. “اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum Indicum L.)”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 13, ش 1, جولای 2015, صص 34-42, doi:10.22067/gsc.v13i1.48314.