ابهریع., و قلی نژادا. “تاثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر کارآیی مصرف آب در جو در شرایط قطع آبیاری”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 17, ش 1, فوریه 2019, صص 157-6, doi:10.22067/gsc.v17i1.73912.