توکلی کاخکی ت. ک., بهشتی ب., و کاظمی ک. “اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 8, ش 2, Jan. 2011, صص 194-02, doi:10.22067/gsc.v8i2.7517.