توکلی کاخکیت. ک., بهشتیب., و کاظمیک. “اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 8, ش 2, ژانویه 2011, صص 194-02, doi:10.22067/gsc.v8i2.7517.