مومنی م., و مساواتی م. “شبیه‌سازی تغییرات کوتاه دامنه خاک و قابلیت اعمال آن درتیمارکرت‌های آزمایشی با نرخ متغیر”. پژوهشهای زراعی ایران, ج 8, ش 4, Mar. 2011, صص 698-07, doi:10.22067/gsc.v8i4.7962.