پیرسته انوشههادی, امامیحیی, و سحرخیزمحمد جمال. “ارزیابی ویژگیهای آللوپاتیک چند گیاه دارویی بر برخی صفات جوانه زنی و رشد اولیه گیاه زراعی گندم و علفهرز یولاف وحشی”. پژوهشهای زراعی ایران 9, no. 1 (فوریه 12, 2012): 95-102. دسترسی ژوئن 4, 2020. https://jcesc.um.ac.ir/article/view/10501.