ایزدی دربندی ابراهیم, محمدیان مهدی, یانق عبدالجلیل, و زرقانی هادی. “اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد(Sesamum Indicum)”. پژوهشهای زراعی ایران 10, no. 2 (اکتبر 21, 2012): 335-345. دسترسی سپتامبر 17, 2019. https://jcesc.um.ac.ir/index.php/arable/article/view/16217.