احمدی آغ تپهامیر, قنبریاحمد, سیروس مهرعلیرضا, سیاه سربراتعلی, و اصغری پورمحمدرضا. “اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria Italica”. پژوهشهای زراعی ایران 11, no. 1 (جولای 24, 2013): 200-207. دسترسی ژوئن 5, 2020. https://jcesc.um.ac.ir/article/view/24130.