مختاریویدا, کوچکیعلیرضا, نصیری محلاتیمهدی, و جهانمحسن. “مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی”. پژوهشهای زراعی ایران 11, no. 3 (دسامبر 17, 2013): 401_407. دسترسی ژوئن 2, 2020. https://jcesc.um.ac.ir/article/view/29695.