زارع ابیانهحمید, و بیات ورکشیمریم. “بررسی آماری روند بلند مدت سه متغیر عملکرد، تولید و سطح زیرکشت سالانه هفده محصول زراعی خراسان رضوی”. پژوهشهای زراعی ایران 12, no. 3 (دسامبر 10, 2014): 403-416. دسترسی می 30, 2020. https://jcesc.um.ac.ir/article/view/42216.