احمدی دانافاطمه, غیبیمحمدنبی, اردکانیمحمدرضا, و پاکنژادفرزاد. “ارزیابی کارایی فعالیت Sinorhizobium Meliloti و خصوصیات کیفی یونجه تحت تأثیر کاربرد مولیبدن”. پژوهشهای زراعی ایران 15, no. 3 (اکتبر 15, 2016): 536-545. دسترسی می 30, 2020. https://jcesc.um.ac.ir/article/view/45990.