رضوانی مقدمپرویز, امیریمحمدبهزاد, و احیاییحمیدرضا. “اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum Indicum L.)”. پژوهشهای زراعی ایران 13, no. 1 (جولای 12, 2015): 34-42. دسترسی ژوئن 5, 2020. https://jcesc.um.ac.ir/article/view/48314.