ابهریعباس, و قلی نژاداسماعیل. “تاثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر کارآیی مصرف آب در جو در شرایط قطع آبیاری”. پژوهشهای زراعی ایران 17, no. 1 (فوریه 23, 2019): 157-167. دسترسی اکتبر 23, 2019. https://jcesc.um.ac.ir/article/view/73912.