توکلی کاخکی توکلی کاخکی, بهشتی بهشتی, و کاظمی کاظمی. “اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم”. پژوهشهای زراعی ایران 8, no. 2 (ژانویه 31, 2011): 194-202. دسترسی ژوئن 17, 2019. https://jcesc.um.ac.ir/index.php/arable/article/view/7517.