توکلی کاخکیتوکلی کاخکی, بهشتیبهشتی, و کاظمیکاظمی. “اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم”. پژوهشهای زراعی ایران 8, no. 2 (ژانویه 31, 2011): 194-202. دسترسی می 27, 2020. https://jcesc.um.ac.ir/article/view/7517.