مومنی مومنی, و مساواتی مساواتی. “شبیه‌سازی تغییرات کوتاه دامنه خاک و قابلیت اعمال آن درتیمارکرت‌های آزمایشی با نرخ متغیر”. پژوهشهای زراعی ایران 8, no. 4 (مارس 9, 2011): 698-707. دسترسی ژوئن 17, 2019. https://jcesc.um.ac.ir/index.php/arable/article/view/7962.