1.
پیرسته انوشهه, امامی, سحرخیزمج. ارزیابی ویژگیهای آللوپاتیک چند گیاه دارویی بر برخی صفات جوانه زنی و رشد اولیه گیاه زراعی گندم و علفهرز یولاف وحشی. GSC [اینترنت]. 12 فوریه 2012 [ارجاع شده 30 می 2020];9(1):95-102. قابل دسترس در: https://jcesc.um.ac.ir/article/view/10501