1.
شورم, مندنیف. اثرات افزایش غلظت دی اکسید کربن در شرایط کودی مختلف بر شاخص های فیزیولوژیکی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) در گلخانه. GSC [اینترنت]. 1 [ارجاع شده 4 ژوئن 2020];10(1):133-42. قابل دسترس در: https://jcesc.um.ac.ir/article/view/14484