1.
ایزدی دربندی ا, محمدیان م, یانق ع, زرقانی ه. اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد(Sesamum indicum). GSC [اینترنت]. 21اکتبر2012 [ارجاع شده 15سپتامبر2019];10(2):335-4. Available from: https://jcesc.um.ac.ir/index.php/arable/article/view/16217