1.
احمدی آغ تپها, قنبریا, سیروس مهرع, سیاه سرب, اصغری پورم. اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica. GSC [اینترنت]. 24 جولای 2013 [ارجاع شده 30 می 2020];11(1):200-7. قابل دسترس در: https://jcesc.um.ac.ir/article/view/24130