1.
کمندیک, نظامین, کوچکیک, نصیری محلاتینم. بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مشهد. GSC [اینترنت]. 28 فوریه 2010 [ارجاع شده 30 می 2020];6(2):371-82. قابل دسترس در: https://jcesc.um.ac.ir/article/view/2444