1.
مختاری و, کوچکی ع, نصیری محلاتی م, جهان م. مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی. GSC [اینترنت]. 17دسامبر2013 [ارجاع شده 22جولای2019];11(3):401_407. Available from: https://jcesc.um.ac.ir/index.php/arable/article/view/29695