1.
مختاریو, کوچکیع, نصیری محلاتیم, جهانم. مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی. GSC [اینترنت]. 17 دسامبر 2013 [ارجاع شده 2 ژوئن 2020];11(3):401_407. قابل دسترس در: https://jcesc.um.ac.ir/article/view/29695